Artyku: Program szkolenia MDP - Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu woj. mazowieckie

 Ochotnicza Straż Pożarna w  Raciążu woj. mazowieckie
» Strona Główna » Artykuły » Forum » Linki » Galerie
 » Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Artykuły
  Forum
  Galerie
  Linki
  Newsy
  Szukaj
  Redakcja
  1% dla strażaków
  Konto bankowe

OSP Raciąż
  Rys historyczny
  Goście w OSP Raciąż
  Strażnica
  Sala weselna

Członkowie
  Skład Zarządu
  Czynni
  Orkiestra
  Honorowi
  Wspierający

Galerie
  od 1903 do 2003 r.
  100-lecie OSP Raciąż
  od 2003 do 2013 r.

Imprezy
  XV Finał WOŚP
  XVI Finał WOŚP

 » Ostatnie Artykuły
Tekst slubowania MDP
Jak zgłosić pożar
Program szkolenia MDP
Kurs ratowników tec...
10 najczęstrzych po...
Historia ochrony prz...
Zestaw ratowniczy PS...
KRAJOWY SYSTEM RATOW...
Łączność radiowa
Wypalanie traw
 » Ankieta
Brak zawartości dla tego panelu

 »  Program szkolenia MDP

Program szkolenia MDP
22-07-2011

PROGRAM SZKOLENIA MŁODZIEŻOWYCH I HARCERSKICH DRUŻYN POŻARNICZYCH

I. Cel i zakres kształcenia.

1. Celem kształcenia według niniejszego programu jest przygotowanie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP.

2. W wyniku nauczania absolwent powinien znać:

a) organizację ochotniczych straży pożarnych oraz regulaminowe zadania MDP i HDP OSP,

b) czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,

c) podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach w tym także w obiektach mieszkalnych i użyteczności publi­cznej,

d) formy propagandy przeciwpożarowej,

e) zaopatrzenie wodne i system alarmowania,

f) podręczny sprzęt gaśniczy,

g) sprzęt stanowiący wyposażenie sekcji gaśniczej OSP,

h) regulamin zawodów pożarniczych dla MDP i HDP,

i) ogólne zasady służby wewnętrznej,

j) formy pracy kulturalno-oświatowej,

k) zasady udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej.Powinien umieć:

a) prowadzić propagandę przeciwpożarową wśród młodzieży i w środowisku zamieszkania,

b) posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym, obsługiwać sprzęt stanowiący wyposażenie, sekcji gaśniczej,

c) wykonywać ćwiczenia przewidziane regulaminem zawodów pożarniczych MDP i HDP.

d) współorganizować pracę kulturalno-oświatową,

e) udzielić przedlekarskiej pomocy medycznej.

II. Warunki przyjęcia kandydatów.

1. Przynależność do MDP OSP lub HDP.

2. Wiek 12-18 lat.

3. Pisemna zgoda rodziców na udział w obozie (kształceniu).

4. Dobry stan zdrowia stwierdzony przez lekarza.

III. Wskazówki metodyczne.

1. W procesie realizacji materiału nauczania należy nawiązać do potrzeb i warunków środowiska lokalnego, w którym będą prowadzić działalność członkowie drużyny.

2. Zajęcia powinny być prowadzone w sposób dostosowany do pozio­mu umysłowego młodzieży i ich możliwości fizycznych.

3. W toku zajęć dydaktycznych należy stosować i racjonalnie łą­czyć różne metody nauczania; pogadankę. opowiadanie, opis, metodę problemową, pokaz, ćwiczenia, pracę z książką i inne.

4. Przy doborze metod nauczania należy brać pod uwagę cele kształcenia, materiał nauczania i szczegółowe zadania dydakty­czne.

5. W czasie zajęć dydaktycznych należy stosować środki i materia­ły nauczania, wybrany sprzęt pożarniczy, schematy, przezrocza, filmy, foliogramy, fazogramy itp.

6. W celu wywołania aktywności słuchaczy należy zadawać im pyta­nia, stawiać do rozwiązania problemy teoretyczne i praktyczne, zlecać wykonanie określonych czynności.

7. W procesie kształcenia u słuchaczy umiejętności i nawyków powinny wystąpić następujące etapy:

a) uświadomienie słuchaczom nazwy i znaczenia danej umiejęt­ności,

b) sformułowanie na podstawie wcześniej opanowanych wiadomości reguł postępowania,

c) wzorcowe wykonanie danej czynności przez instruktora,

d) pierwsze czynności słuchaczy wykonane przy stałej kontroli ze strony instruktora,

e) systematyczne i samodzielne wykonywanie przez słuchaczy ćwiczeń rozłożonych odpowiednio w czasie.

8. Zajęcia praktyczne należy poprzedzić instruktażem wstępnym, w czasie którego instruktor zapoznaje słuchaczy z tematem zajęć, procesem ćwiczenia umiejętności, organizacją ćwiczeń, budową sprzętu pożarniczego, przepisami bhp oraz pobudza ich motywację do starannego wykonania ćwiczeń i zadań.

9. W toku ćwiczeń umiejętności instruktor kontroluje poprawność ich wykonania, w razie zauważenia błędów przeprowadza instruktaż bieżący r11; indywidualny lub grupowy.

10. W ostatniej fazie zajęć należy przeprowadzić instruktaż końcowy, na który składa się podsumowanie zajęć, analiza popeł­nionych podczas, ćwiczeń błędów i ich przyczyn oraz ocena wyników ćwiczeń. Należy również wyróżnić słuchaczy, którzy wykonywali ćwicze­nia najlepiej.

11. Zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach.

12. Wszystkie zajęcia powinny być poprzedzone zbiórką drużyny i złożeniem meldunku przez dowódcę prowadzącemu zajęcia.

13. Po zakończeniu ćwiczeń instruktor wyznacza słuchaczy odpowie­dzialnych za oczyszczenie i zakonserwowanie sprzętu.

IV. Organizacja kształcenia.

1. Kształcenie według niniejszego programu powinni ukończyć wszyscy członkowie MDP i HDP.

2. Kształcenie należy organizować w następujących formach:

a) jednorazowego sześciodniowego nauczania,

b) nauczania prowadzonego na zbiórkach w dniach dogodnych dla uczestników,

c) nauczania w czasie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego.

3. Kształcenie członków MDP i HDP prowadzą straże pożarne przy których zorganizowana jest drużyna lub które sprawują opiekę fachową nad drużyną.

4. Organizatora kształcenia obowiązuje:

a) wybór formy organizacyjnej nauczania,

b) zapewnienie wykładowców i instruktorów,

c) przygotowanie środków i materiałów dydaktycznych.

d) powołanie kandydatów,

e) zgłoszenie miejsca i terminu nauczania oraz liczby słucha­czy do właściwej nadrzędnej jednostki ochrony przeciwpożaro­wej,

f) prowadzenie dokumentacji nauczania (lista obecności, dziennik lekcyjny)

5. Kształcenie należy zakończyć egzaminem. Słuchacze którzy złoża egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują świadectwo ukończenia niniejszego kształcenia.

6. Wiadomości nabyte w czasie kształcenia członkowie MD i HDP powinni systematycznie uaktualniać, rozszerzać i pogłębiać w toku samokształcenia.
PLAN NAUCZANIA

L.p.


Przedmioty nauczania


Liczba godzin lekcyjnych

1.


Zagadnienia ogólne


4

2.


Zapobieganie pożarom


4

3.


Technika pożarnicza


8

4.


Zagadnienia operacyjne


12

5.


Zagadnienia ekologiczne


4

6.


Zagadnienia obronne


8
Razem


40


ZAGADNIENIA OGÓLNE

L.p


Tematy


Liczba godzin lekcyjnych

W


Ć


R

1.


Wybrane zagadnienia organizacji ochrony przeciwpożarowej.


1


-


1
Pojęcie ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa powszechnym obowiąz­kiem obywatelskim. Ochotnicze straże pożarne terenowe i zakładowe. Zadania statu­towe OSP. Członkowie OSP. Władze OSP r11; walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


2.


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.


1


-


1
Regulaminowe cele i zadania MDP. Członkowie drużyny. Prawa i obowiązki członka dru­żyny. Wyróżnienia i kary. Wewnętrzna organizacja drużyny. Rada drużyny i jej skład. Obowiązki rady drużyny. Sekcja podstawowym ogniwem organizacyjno-wychowawczym w drużynie. Sekcje męskie i żeńskie. Zbiórka sekcji i drużyny. Ubezpieczenie członków drużyn w firmie ubezpieczeniowej. Regulamin umundurowania członków MDP. Opis umundurowania. Oznaki funkcyjne. Odznaka rMłodzieżowa Drużyna OSPr1; I, II, III stop­nia. Zasady zdobywania i przyznawania specjalności pożarniczych członkom MDP i HDP.


3.


Służba wewnętrzna.


1


-


1
Zasady zależności służbowej. Stopnie pożarnicze. Funkcje w sekcji gaśniczej. Droga służbowa. Wydawanie i wykonywanie rozkazów. Wystąpienia w umundurowaniu. Dys­tynkcje i odznaki w OSP.


4.


Musztra


-


1


1
Postawa zasadnicza i swobodna. Zwroty w miejscu. Marsz. Oddawanie honorów. Musz­tra w szyku sekcji.

Razem


3


1


4
ZAPOBIEGANIE POŻAROM

L.p.


Tematy


Liczba godzin lekcyjnych

W


Ć


R

1.


Proces palenia.


1


-


1
Charakterystyka procesu palenia i niezbędne ku niemu warunki. Palenie ciał stałych, cieczy i gazów. Zjawiska towarzyszące procesowi palenia.


2.


Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.


1


-


1
Nieostrożność używania ognia otwartego. Pozostawianie dzieci bez opieki. Niewłaściwy stan techniczny instalacji grzewczych, elektroenergetycznych i odgromowych. Maszyny i silniki o napędzie spalinowym i elektrycznym. Samozapalenie. Wpływ palnej zabudowy na zagrożenie pożarowe.


3.


Działalność prewencyjna.


1


-


1
Informacja o rozmiarach strat pożarowych na terenie kraju, województwa, miasta, gminy. Znaczenie działalności prewencyjnej dla gospodarki narodowej. Działalność pro­pagandowo-informacyjna. Działalność prewencyjna poprzez: szkolenia, kontrole, dzia­łalność doradczo-informacyjna.


4.


Zasady zapobiegania pożarom w obiektach występujących w danym środowisku.


-


1


1
Ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych. Zasady kontroli stanu ochrony przeciwpo­żarowej. Praktyczne przeprowadzenie kontroli.

Razem


3


1


4


TECHNIKA POŻARNICZA

L.p.


Tematy


Liczba godzin lekcyjnych

W


Ć


R

1.


Uzbrojenie osobiste strażaka.


-


1


1
Elementy uzbrojenia osobistego strażaka. Ćwiczenia w prawidłowym zakładaniu i posłu­giwaniu się uzbrojeniem osobistym.


2.


Podręczny sprzęt gaśniczy.


1


-


1
Gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe i halonowe r11; w jakich sytuacjach należy je sto­sować. Hydronetki. Koce gaśnicze. Tłumice i sita kominowe.


3.


Węże pożarnicze i armatura wodna.


2


2


4
Węże tłoczne i ssawne r11; ich rodzaje i przeznaczenie. Wyposażenie węży: smok, pływak, kosz, łączniki, rozdzielacze, prądownice. Sprzęt obsługi węży: klucze, bandaże, pod­pinki, mostki, siodełka. Stojaki i klucze hydrantowe.


4.


Drabiny pożarnicze i sprzęt burzący.


-


1


1
Drabiny przystawne: lekka, ciężka, drabina słupkowa. Bosaki: podręczny, strzechowy, lekki, ciężki, sufitowy. Topór strażacki ciężki.


5.


Środki gaśnicze.


1


-


1
Działanie gaśnicze wody i zakres jej stosowania. Środki zwilżające. Piana gaśnicza r11; klasyfikacja. Zastosowanie gazów obojętnych, halonów i proszków gaśniczych do ga­szenia pożarów.

Razem


4


4


8

ZAGADNIENIA OPERACYJNE

L.p.


Tematy


Liczba godzin lekcyjnych

W


Ć


R

1.


Sekcja gaśnicza r11; czynności podczas alarmu.


1


1


2
Funkcyjni w sekcji gaśniczej. Wyposażenie sekcji gaśniczej. Sposób alarmowania. Za­chowanie się strażaka podczas alarmu, wyjazdu i jazdy do pożaru.


2.


Środki łączności i alarmowania.


1


1


2
Sposób alarmowania straży. Kolejność alarmowania. Systemy i środki łączności alarmo­wej. Łączność na miejscu akcji ratowniczej. Przyjmowanie i przekazywanie meldunków i rozkazów. Obowiązki strażaka łącznika.


3.


Rozwinięcie sekcji gaśniczej.


-


5


5
Sprawianie i zwijanie linii głównej i gaśniczej. Sprawianie linii ssawnej. Zmiana punktów czerpania wody i stanowisk gaśniczych. Skracanie i przedłużanie linii wężowej. Wymiana węży.


4.


Elementy taktyki walki z pożarami.


1


-


1
Ocena sytuacji pożarowej na podstawie rozpoznania wstępnego. Pojęcie: natarcie, obrony bliższej i obrony dalszej. Podział terenu akcji na skrzydła, front, tył i oś pożaru.


5.


Przedlekarska pomoc medyczna.


-


2


2
Organizacja przedlekarskiej pomocy medycznej w strażach pożarnych. Zawartość ap­teczki pierwszej pomocy. Rodzaje ran, opatrunki. Udzielanie pierwszej pomocy przy złamaniach, zwichnięciach, oparzeniach, porażeniach prądem elektrycznym i zatruciach.

Razem


3


9


12
 Dodał: tomekl · Dnia: 05 września 2013 23:12 0 Komentarzy • 9685 Czytań Drukuj
 » Komentarze
Brak komentarzy.
 » Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 » Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
 » Logowanie
Login

Hasło

Zapamięj mnieZapomniane hasło?

 » od 1903 do 2003 r.
28 luty 1971
28 luty 1971
Rocznica założyciela

 » Ile Razy oglądano?
Zdjęcia z Galerii

od 1903 do 2003 r.
były oglądane
932724 razy!

 » 100-lecie OSP Raciąż
9
9
Dalszy ciąg obchodów w strażnicy

 » Ile Razy oglądano?
Zdjęcia z Galerii

100-lecie OSP Raciąż
były oglądane
688962 razy!

 » od 2003 do 2008 r.
33
33
Walne zebranie 07.01.2007

 » Ile Razy oglądano?
Zdjęcia z Galerii

od 2003 do 2008 r.
były oglądane
3792652 razy!

 » Telefon 998